Privacyverklaring van De Kleine Zebra

De principes van bescherming en respect van uw persoonlijke gegevens op DE KLEINE ZEBRA :

De beschermingsprincipes en het respecteren van uw persoonlijke gegevens op www.kleinezebra.com: DE KLEINE ZEBRA is een bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt en is daarom in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke onderworpen aan de bepalingen van het wettelijk kader van GPDR.
In deze context willen we ervoor zorgen:

  • Hoge beveiligings- en beschermingsregels te implementeren om een hoge mate van beveiliging van persoonlijke gegevens te bieden
  • Onze klanten zo snel mogelijk te waarschuwen in het geval van een datalekken of beveiligingsrisico.
  • Als gebruiker van de diensten van het bedrijf De Kleine Zebra kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen vanuit uw klantenaccount.
  • Geen persoonlijke gegevens te verzenden in het geval dat de ontvanger wordt geïdentificeerd als iemand met een onvoldoende niveau van beveiliging
  • Informatie beschikbaar te maken van eventuele onderaannemers of partners die persoonlijke gegevens zouden kunnen verwerken, voor onze klanten
  • Als u uw account wilt verwijderen, kunt u deze actie ook uitvoeren vanuit uw klantaccount (Voorzichtig, deze actie is onomkeerbaar, u verliest de toegang tot de bestelgeschiedenis. U kan ten alle tijde een nieuwe klantaccount aan te maken) Het is mogelijk om uw persoonlijke gegevens van uw klantaccount te exporteren.
  • Neem voor andere verzoeken om toegang tot, verkrijgen van, rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens contact op met onze klantenservice.

Introductie

Deze pagina beschrijft de principes waarmee DE KLEINE ZEBRA verschillende soorten gegevens over haar klanten verzamelt. Deze pagina geeft een gedetailleerd overzicht van de toezeggingen met betrekking tot het beleid inzake gegevensbeveiliging en gegevensbescherming van DE KLEINE ZEBRA om uw privacy zo veel mogelijk te respecteren.

Om een onnauwkeurige interpretatie te voorkomen, zijn hier enkele elementen van het begrip van gebruikte termen:

  • Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd als een "identificeerbare natuurlijke persoon", een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.
  • Verwerking: elke bewerking of reeks bewerkingen die al dan niet worden uitgevoerd door geautomatiseerde processen en toegepast op gegevens of verzamelingen van persoonlijke gegevens (verzameling, opname, verzending, opslag, bewaring, opvraging, raadpleging, gebruik, interconnectie, segmentatie, etc.).


Verwerkingsverantwoordelijke

Elke verwerking van persoonlijke informatie die aan DE KLEINE ZEBRA wordt doorgegeven, wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf

PLANET NATURE SA,
Zone d'activités Sud, Bail. 3
5377 Somme-Leuze
Ondernemingsnummer BTW BE 0838.353.479

Hoe verzamelen we gegevens over u?

De verzameling van uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en contactgegevens) is meestal gebaseerd op uw klantrelatie met ons. Het kan ook voortvloeien uit een andere relevante relatie met ons. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens wanneer u acties uitvoert op onze diensten: door u te registreren als een gebruiker van onze site, door gebruik te maken van de diensten van DE KLEINE ZEBRA of door ons andere informatie te verstrekken.

Wanneer u de DE KLEINE ZEBRA-services gebruikt of wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld door een klantaccount aan te maken of ons een e-mail te zenden, worden de gegevens in onze systemen opgeslagen voor gebruik van de services. Wanneer u DE KLEINE ZEBRA-websites bezoekt of pagina's laadt, laat u ons verschillende soorten anonieme navigatiegegevens achter, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis. De werking van de services is gebaseerd op het gebruik van cookies. We kunnen uw gesprekken met de klantenservice opnemen, zodat we, indien nodig, de daadwerkelijke bespreking kunnen controleren. We verzamelen ook gegevens van onze potentiële klanten bij deelname van klanten aan prijsvragen, lotingen of evenementen.

Welke gegevens verzamelen we?

Deze gegevens omvatten uw achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct-marketinginformatie en opt-ins, informatie over de contactpersoon van het bedrijf, naam van het bedrijf, door u verstrekte informatie, klantclassificatie-informatie, bestelling, levering, overeenkomst en facturering. We slaan op wat met u verbonden kan zijn. De gegevens die tijdens de communicatie zijn gecreëerd en verzameld, bevatten informatie over de communicerende partijen, het tijdstip van de verbinding, de routeringsinformatie, het protocol voor gegevensoverdracht, het formaat van de verbinding en de locatie-informatie. Tijdens het surfen op internet worden "meetgegevens" verzameld met behulp van cookies. Deze gegevens kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld.

De klantinformatie die we verzamelen, helpt ons om uw winkelervaring met de diensten van DE KLEINE ZEBRA voortdurend aan te passen, te personaliseren en te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie om bestellingen te verwerken, producten en diensten te leveren, betalingen te verwerken en met u te communiceren over uw bestellingen, producten, diensten en promotieaanbiedingen, onze bestanden bij te houden en bij te werken en daarmee uw klantenaccounts bij ons, inhoud van uw wensenlijstjes en recensies van andere klanten tot uw beschikking te stellen en u producten en diensten aan te bevelen die u mogelijk interesseren. We gebruiken deze informatie ook om onze winkels en websites te verbeteren, om fraude of misbruik op onze website te voorkomen of op te sporen en derden in staat te stellen namens ons technische, logistieke of andere functies te leveren.

Lijst met soorten informatie die we verzamelen:

Wij verzamelen en bewaren alle informatie die u ons verstrekt via onze website of op een andere manier. U kunt zelf ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken. Wij gebruiken de informatie die u ons verstrekt, in het bijzonder om te reageren op uw verzoeken, uw toekomstige aankopen te personaliseren, onze diensten te verbeteren en met u te communiceren.

Automatisch verzamelde informatie: Wanneer u contact met ons opneemt, ontvangen en registreren wij bepaalde soorten informatie. Zoals vele andere websites gebruiken wij "cookies" en verkrijgen we bepaalde soorten informatie wanneer uw browser de DE KLEINE ZEBRA-website opent of advertenties en andere inhoud opent die door of namens DE KLEINE ZEBRA op andere websites wordt geplaatst.

Mail gerelateerde informatie: Om het nut en het belang van onze e-mails te optimaliseren, ontvangen wij, als uw computer dit toestaat, regelmatig een bevestiging van de e-mails die door DE KLEINE ZEBRA zijn verzonden en die u hebt geopend. Als u geen e-mail van ons wenst te ontvangen, kunt u ons dit laten weten in uw account.

Hoe beheren we uw informatie?

Houd er rekening mee dat DE KLEINE ZEBRA-personeel, andere groepsmaatschappijen en hun onderaannemers onder de geheimhoudingsplicht handelen wanneer zij gegevens over u verwerken. Wij handhaven de vertrouwelijkheid van uw gegevens en zorgen ervoor dat deze alleen wordt gebruikt voor vooraf gedefinieerde doeleinden. Uw gegevens worden verwerkt voor het produceren en leveren van overeengekomen communicatie- en andere diensten, het ontwikkelen van diensten, facturatie, het bieden van de best mogelijke en meest uitgebreide services en u te informeren over onze services. We gebruiken uw gegevens ook voor communicatie met klanten, zoals het verzenden van informatie over onze services en voor direct-marketingdoeleinden. We gebruiken de gegevens ook voor klantprofilering met behulp van facturatie, verbruiksbedragen, klantrelatietijd en externe classificaties. We gebruiken zowel samenvattende gebruiksgegevens als persoonsgebonden gegevens om doelgroepen voor marketing te maken. Wij verwerken de gegevens van onze potentiële klanten voor direct-marketingdoeleinden. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat klantgegevens actueel en correct zijn. We verwijderen verouderde en onnodige gegevens waar mogelijk. We beschermen alle gegevens over u via persoonlijke toegangsrechten op basis van taken en voorkomen toegang door derden tot gegevens.

Waar sturen we uw gegevens naartoe?

Wij verzenden uw gegevens alleen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zoals vermeld in de bestandsbeschrijving aan autoriteiten en andere telecommunicatiebedrijven. Wanneer we onderaannemers gebruiken, tekenen we een beveiligingsovereenkomst met hen die ook het gebruik van uw gegevens omvat. We zijn (namens u) ook verantwoordelijk voor dit soort manipulatie voor u.

De gegevensbeschermingsbeginselen van DE KLEINE ZEBRA:

Het doel van dit gegevensbeschermingsbeleid is om de principes en praktijken te beschrijven die we bij DE KLEINE ZEBRA hanteren om de privacybescherming, de vertrouwelijkheid van communicatie en de wettelijke bescherming van onze klanten te waarborgen. DE KLEINE ZEBRA werkt dit beleid geregeld bij naarmate de activiteiten of diensten veranderen of zich ontwikkelen. Daarom raden we u aan om de laatste verklaring regelmatig te controleren. Belangrijke kernwaarden voor DE KLEINE ZEBRA omvatten de vertrouwelijkheid van klantgegevens en communicatie, evenals de bescherming van de privacy van klanten in alle bedrijfsactiviteiten. Bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van onze klanten, volgen wij de Belgische wetgeving, de bestellingen en de instructies van de autoriteiten en de goede praktijken van gegevensverwerking. DE KLEINE ZEBRA implementeert een hoog niveau van gegevensbescherming. De persoonlijke en identificatiegegevens en de gegevens met betrekking tot de locatie worden alleen verzameld voor specifieke, vooraf gedefinieerde en wettelijke doeleinden en worden niet behandeld op een manier die onverenigbaar is met deze doelstellingen. Wij beschermen de veiligheid van uw persoonlijke informatie wanneer deze wordt verzonden met Secure Sockets Layer Software (SSL), die de informatie die u invoert versleutelt voordat deze naar ons wordt verzonden. Wij handhaven fysieke, elektronische en veiligheidswaarborgen in verband met het verzamelen, bewaren en vrijgeven van persoonlijke gegevens van klanten. Onze beveiligingsprocedures vereisen mogelijk dat we u om een bewijs van uw identiteit moet vragen voordat we u uw persoonlijke gegevens kunnen delen. We trainen onze medewerkers voortdurend op de principes van gegevensverwerking en controleren het gebruik van gegevens op gepaste wijze. De algemene principes van klantgegevensbeheer: De verwerking van persoonlijke gegevens moet altijd gerechtvaardigd zijn voor de activiteiten van DE KLEINE ZEBRA. DE KLEINE ZEBRA heeft het doel van het verzamelen, verwerken en indienen van persoonlijke gegevens gedefinieerd in de volgende sectie. DE KLEINE ZEBRA verwerkt alleen de klantgegevens die nodig zijn voor zijn activiteiten, zoals gedefinieerd voor het doel van gebruik dat wordt aangegeven in de bestandsbeschrijving voor het clientregister. We streven ernaar om onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens niet te verwerken. De verwerking van klantgegevens is meestal gebaseerd op een relevante relatie, informatie die wordt ontvangen bij het gebruiken of registreren van een dienst of uw toestemming. We kunnen uw gegevens ook om andere redenen verwerken, bijvoorbeeld op uw verzoek of wanneer wettelijk vereist. Uw informatie kan binnen DE KLEINE ZEBRA worden verwerkt. We moedigen onze klanten aan om hun contactgegevens regelmatig bij te werken. We nemen uw gesprekken met onze klantenservice op om een commerciële transactie te verifiëren, om uw verzoeken te beantwoorden en om de kwaliteit van de service te bewaken en te ontwikkelen. Houd er rekening mee dat u als klant van DE KLEINE ZEBRA het recht hebt om te controleren welke gegevens over u zijn opgeslagen in onze informatiesystemen of dat er geen gegevens over u in ons bestand staan. U kan ten alle tijden uw gegevens bekijken en aanpassen in uw account. U kunt ook het gebruik van uw gegevens weigeren in overeenstemming met de relevante wetgeving. De controle kan één keer per jaar kosteloos worden uitgevoerd. De aanvraag voor controle van de gegevens moet worden gedaan met een document ondertekend tussen DE KLEINE ZEBRA en u.

Verzameling, bewaring, extractie en verwerking van persoonsgegevens:

Register van gegevens rechtstreeks verzameld via de diensten van DE KLEINE ZEBRA: Contactformulier

Verzamelde gegevens: e-mail en bericht

Nagestreefde doelstelling: klantrelatiebeheer

Bewaring van gegevens: registratie in database

Bewaartijd: 5 jaar

Toegang tot gegevens: DE KLEINE ZEBRA-klantenservice

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

Creëren van klantenaccount

Verzamelde gegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct marketinginformatie en toestemming, informatie over de contactpersoon van het bedrijf, naam van het bedrijf, door u verstrekte informatie- dezelfde informatie over klantclassificatie, bestelling, levering, overeenkomst en facturering. We slaan op wat met u verbonden kan zijn.

Nagestreefde doelstelling: Order/ Order Tracking/ Adres/ Retourzendingen/ Credit/ Getrouwheidsmanagement

Bewaring van gegevens: registratie in database

Bewaartijd: klantlevensduur/ Klanten met een inactiviteit van ten minste dan 2 jaar worden verwijderd

Gegevenstoegang: Logistiek (gedeeltelijk alleen gegevens over de verwerking en verzending van uw bestelling)/ De marketingafdeling/ Klantenservice

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee Automatische registratie voor onze nieuwsbrief

Verzamelde gegevens: e-mail

Nagestreefde doelstelling: marketing-e-mails

Bewaring van gegevens: in database

Bewaartijd: klantlevensduur/ inactieve klanten gedurende 2 jaar worden verwijderd

Toegang tot gegevens: de marketingafdeling van DE KLEINE ZEBRA

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee Door uw bestelling te plaatsen en aldus onze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren, stemt u er automatisch mee in onze e-mails te ontvangen als onderdeel van onze marketingactiviteiten, zolang deze in het algemeen belang van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn. Je kunt je op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de link 'Uitschrijven' onder aan de e-mail te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice. In overeenstemming met de wet "IT en vrijheden", kunt u uw recht op toegang tot uw gegevens uitoefenen en deze laten corrigeren door contact op te nemen met onze klantenservice.

Register van gegevens dat via DE KLEINE ZEBRA wordt doorgestuurd naar onderaannemers:

Shopimind

Leveranciersinformatie: https://www.shopimind.com/

Locatie: Frankrijk

Nagestreefde doelstelling: marketingmails

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

GPDR-charter van de aanbieder >

MailJet

Leveranciersinformatie: https://mailjet.com

Locatie: Frankrijk

Nagestreefde doelstelling: marketingmails

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

GPDR-charter van de aanbieder >

Nosto

Leveranciersinformatie: http://www.nosto.com

Locatie: Finland

Nagestreefde doelstelling: marketingmails + remarketing

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

GPDR-charter van de aanbieder >

Facebook

Leveranciersinformatie:https://www.facebook.com/

Locatie: Verenigde Staten

Nagestreefde doelstelling: Log in op uw klantaccount op de site via uw Facebook-account

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Ja

GPDR-charter van de aanbieder >

Google Analytics

Leveranciersinformatie: https://analytics.google.com/analytics

Locatie: Verenigde Staten

Nagestreefde doelstelling: Analyse van site-verkeer + remarketing

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Ja

GPDR-charter van de aanbieder >

Bpost

Leveranciersinformatie: http://www.bpost.be

Locatie: België

Nagestreefde doelstelling: Levering van uw bestellingen in België en over de wereld.

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

GPDR-charter van de aanbieder >

DHL

Leveranciersinformatie: https://www.dhlparcel.be/nl

Locatie: Nederland

Nagestreefde doelstelling: Levering van uw bestelling in Nederland en over heel de wereld

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

GPDR-charter van de aanbieder >

DPD

Leveranciersinformatie: https://ww.dpd.com/

Locatie: Duitsland

Nagestreefde doelstelling: Levering van uw bestelling in Frankrijk en over de wereld

Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

GPDR-charter van de aanbieder >

Gegevens verzenden en delen:

DE KLEINE ZEBRA kan uw gegevens alleen aan derden verstrekken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij verstrekken informatie op verzoek aan de autoriteiten, bijvoorbeeld de politie- en veiligheidsautoriteiten, en andere autoriteiten om de redenen die door de wet worden gespecificeerd. Informatie over onze klanten is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en het is niet onze taak om dit te verhandelen. We delen deze informatie alleen in de eerder beschreven gevallen en voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid met DE KLEINE ZEBRA controle en die ofwel onder dit privacy beleid vallen of regels toepassen die minstens even beschermend zijn als die beschreven in dit privacy beleid. Daarnaast kunnen we uw gegevens indienen bij onderaannemers, in welk geval wij ervoor zullen zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gehandhaafd, en wij zullen in dit geval ook verantwoordelijk zijn voor gegevensbeheer. Als we uw gegevens buiten de EU-regio verwerken, beschermen we uw gegevens door ervoor te zorgen dat de onderaannemer de juiste verwerking van de gegevens garandeert.

Verwerking van identificatie- en locatiegegevens met betrekking tot elektronische communicatie:

DE KLEINE ZEBRA behandelt alle gegevens en berichten die tijdens de communicatie zijn aangemaakt als vertrouwelijk. Ons personeel is gebonden door een geheimhoudingsplicht en een verbod om berichten of andere vertrouwelijke informatie te gebruiken. Wanneer communicatie via een netwerk verloopt, laat het altijd een spoor na. Deze netwerksporen worden identificatiegegevens genoemd als ze met een persoon kunnen worden verbonden. Netwerksporen worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens telefoongesprekken, het verzenden van e-mail en sms-berichten en surfen op internet, en kunnen informatie bevatten over de partijen, de verbindingsroute of de routering, het protocol van gebruikte gegevensoverdracht, de gebeurtenis en de gebruikte terminals of hun locatie. DE KLEINE ZEBRA beheert de identificatie- en lokalisatie-informatie van de communicatie volgens de geldende wetgeving voor de doeleinden, bijvoorbeeld van de implementatie en het gebruik van de services, de facturering en de technische ontwikkeling en onze marketingactiviteiten. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het factureren van andere serviceproviders, voor zover nodig. DE KLEINE ZEBRA kan ook identificatiegegevensgebruiken om misbruik, datalekken en foutreparaties af te handelen. In alle bovenstaande situaties verwerken we alleen identificatie- en locatiegegevens voor zover nodig om een specifieke taak uit te voeren.

Gebruik van locatiegegevens:

Een daadwerkelijke lokaliseringsmethode waarbij een andere persoon kan volgen waar een andere persoon zich bevindt, behoeft de goedkeuring van de andere persoon. De klant kan niet worden gelokaliseerd als hij geolocatieservices weigert. Als we locatiegegevens doorgeven aan locatiedienstverleners, zullen we er met passende middelen voor zorgen dat er toestemming is van de persoon om te worden gelokaliseerd.

Personen die gemachtigd zijn om identificatie- en locatiegegevens te beheren:

Alleen specifieke mensen bij DE KLEINE ZEBRA wier werk toegang vereist tot identificatie- en locatiegegevens, kunnen deze gegevens verwerken. In de praktijk wordt autorisatie alleen verleend aan personen die taken uitvoeren met betrekking tot facturering, onderhoud of ontwikkeling van communicatienetwerken of -diensten, preventie en onderzoek naar misbruik, klantenservice en marketing. Mensen met het recht om de gegevens te manipuleren, kunnen deze alleen beheren voor zover nodig om individuele taken uit te voeren.

Duur van de verwerking van de identificatiegegevens en de locatie en opslag van de gegevens:

We verwerken identificatie- en lokalisatiegegevens zo lang als nodig is voor facturering, technische ontwikkeling, probleemoplossing, marketing, misbruik of gegevensbeveiliging. Het gebruik vindt echter alleen plaats in de mate die vereist is voor de acties en zonder de vertrouwelijkheid van een bericht en de bescherming van de privacy onnodig in gevaar te brengen. We slaan de vereiste factuurgegevens op voor ten minste één jaar vanaf de vervaldatum van de factuur en voor een periode van maximaal drie jaar vanaf de vervaldatum van de factuur, tenzij het nodig is de gegevens voor een langere periode te bewaren. Anders worden de gegevens opgeslagen voor zover toegestaan en vereist door de relevante wetgeving.

Opvolging van bezoeken aan onze online winkel (Webwinkel):

We verzamelen gegevens over je websitebezoek. Deze gegevens omvatten het IP-adres en de bijbehorende DNS-naam, de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd, de naam en het adres van de bezochte pagina, de laadtijd van de pagina en het type browser. Houd er rekening mee dat het IP-adres een identificatie is die vereist is voor de werking van het internet en wordt gebruikt voor het doorsturen van berichten die via internet naar de juiste plaatsen worden verzonden. Doorgaans is het IP-adres niet verbonden met de persoon die de computer gebruikt, maar kan het worden verbonden met de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd. De IP-adresverbinding kan worden vastgesteld op verzoek van de autoriteiten.

Cookie management:

Als klant van DE KLEINE ZEBRA kunt u onze website anoniem bezoeken. Net als de meeste websites gebruiken we echter cookietechnologie. Wanneer u onze website bekijkt, stelt de cookie een willekeurig nummer in voor de browser die zijn identiteit niet aangeeft. Cookies helpen DE KLEINE ZEBRA om sneller te laden, te bepalen welke de populairste delen van zijn websites zijn, waar bezoekers naartoe gaan en hoe lang ze daar blijven. Het maakt ook mogelijk om gebruikers de juiste content voor te schotelen. De gegevens worden gebruikt voor het implementeren en ontwikkelen van diensten en het richten van advertenties op websites. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browserinstellingen te wijzigen. In sommige gevallen kan de preventie vertraging veroorzaken of het onmogelijk maken om door pagina's of de website te navigeren.

Gegevensbeveiliging:

Wij bieden gegevensbeveiliging voor onze diensten met behulp van methoden die in overeenstemming zijn met de ernst en verfijning van de bedreigingen, evenals met de kosten. DE KLEINE ZEBRA zorgt ervoor dat er actie wordt ondernomen om datalekken te voorkomen of inbreuk op de gegevensbeveiliging te voorkomen.

Daarnaast gebruiken we alle middelen om ervoor te zorgen dat de privacy van berichten of de bescherming van privacy niet onnodig wordt aangetast bij het uitvoeren van de bovenstaande acties. Wij bieden informatie over acties met betrekking tot de gegevensbeveiliging van onze services en andere gegevensbeveiligingsproblemen via geschikte kanalen, zoals onze website of nieuwsbrieven voor klanten. Om datalekken te voorkomen en inbreuk op gegevensbeveiliging te voorkomen, kunnen we onder andere voorkomen dat e-mailberichten worden ontvangen, virussen en andere malware uit berichten worden verwijderd en andere vergelijkbare technische maatregelen nemen binnen de toegestane en vereiste limieten gespecificeerd in de relevante wetgeving. We gebruiken fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om berichten en identificatiegegevens die via het communicatienetwerk worden verzonden, geheim te houden. Deze acties verminderen het risico dat uw gegevens bekend worden gemaakt aan derden en dat misbruik of andere ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen. Sommige van onze services gebruiken ook standaard coderingsmethoden. Houd er rekening mee dat u als gebruiker van DE KLEINE ZEBRA-services ook de meest geschikte methoden moet gebruiken om uw eigen gegevensbeveiliging te waarborgen.

We moedigen u aan om onze services en apparaten zorgvuldig op te slaan en te gebruiken, bijvoorbeeld door veilige codes en unieke wachtwoorden te gebruiken en om voldoende antivirus- en firewalldiensten te gebruiken en deze regelmatig bij te werken om ze veilig en beveiligd te houden evenals het up-to-date houden van uw besturingssysteem.

Klantcommunicatie en direct marketing:

DE KLEINE ZEBRA stuurt nieuwsbrieven over haar producten en informatie over acties en nieuwe collecties naar haar klanten indien ze hier toestemming voor hebben gegeven. DE KLEINE ZEBRA stuurt ook direct marketingberichten (notie van legitiem belang) in elektronisch formaat naar de klanten die op de website zijn geregistreerd. U hebt het recht om DE KLEINE ZEBRA te verbieden om direct marketing berichten te sturen. U kunt marketing verbieden of laten aanpassen door de instructies te volgen die zijn opgenomen in de footer van de emails (link afmelden), via uw klantaccount of door contact op te nemen met onze klantenservice.